Browsing Tag

مرکز جهان دیده شد

مرکز جهان در کجا قرار دارد و چگونه میتوانیم این مبحث را ثابت کنیم

مرکز جهان به این شکل است که اگر در چنین سطحی شما به هر اندازه که بخواهید می توانید حرکت کنید اما به انتهایش نمیرسید چون آنقدر بزرگ است که نمیتوان حساب کرد ولی سایت کافه ایرونی میخواهد این موضوع بسیار جالب را برای شما توضیح دهد …